Twój koszyk jest pusty!
Witaj nieznajomy zaloguj się or załóż konto.

Regulamin

Niniejszy Regulamin jest naszą własność intelektualną. Wykorzystanie w jakikolwiek sposób przez osoby trzecie tego Regulaminu w tym również wyciągów lub fragmentów z Regulaminu mających na celu komercyjne oferowanie usług i/lub towarów jest niedozwolone. Wszelkie naruszenia i nadużycia bez wiedzy i/lub wbrew woli autora, będzie podlegało dalszym konsekwencjom wraz z podjęciem stosownych działań prawnych.

Niniejszy regulamin określa zasady składania zamówień i korzystania ze sklepu www.ochbar.com


OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1.     Dane osobowe przekazywane przez klientów Sklepu są przetwarzane przez naszą firmę i wykorzystywane wyłącznie w celu:

1.     realizacji umowy

2.     jeśli klient wyrazi na to zgodę, w celu informowania o nowych produktach, usługach oraz promocjach oferowanych przez sklep 

3.     realizacji przesyłki

2.     Dane osobowe nie są udostępniane innym podmiotom dla celów marketingowych.

3.     Klient ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania klikając na stronie w zakładkę "Moje Konto". Klient po zarejestrowaniu ma wgląd do swoich danych oraz może je zmieniać. Powierzone dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa.

 


CENY

1.     Wszystkie ceny podawane na Stronie są wyrażone w złotych polskich (PLN).

2.     Przy każdym produkcie podawana jest cena brutto


 

ZAMÓWIENIA

1.     Nasz Sklep umożliwia Klientom:

1.     składanie zamówień dotyczących towarów dostępnych w ramach sklepu internetowego i zawierania umów kupna/sprzedaży towarów na odległość

2.     uzyskanie informacji o towarach i usługach dostępnych w sklepie internetowym.

2.     Wszelkie informacje dotyczące towarów, w tym w szczególności katalogi, foldery, broszury, inne materiały informacyjne lub reklamowe, a także informacje zawarte na stronie kierowane do odbiorców i potencjalnych klientów nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa, a są wyłącznie zaproszeniem do rozpoczęcia negocjacji.

3.     Zamówienia realizowane są w kolejności ich składania.

4.     Złożenie zamówienia nie jest równoznaczne z jego przyjęciem.

5.     Zawarcie umowy kupna/sprzedaży za pośrednictwem sklepu internetowego następuje z chwilą udzielenia informacji przez sprzedawcę o przyjęciu zamówienia.

6.     Z przyczyn leżących po stronie przewoźnika maksymalna kwota pobrania (zapłaty gotówkowej) wynosi 5 000 PLN. Sposób zapłaty różnicy zostanie ustalony indywidualnie z klientem.

 


DOSTAWA

1.     Towar zamówiony w Naszym Sklepie dostarczany jest za pośrednictwem przewoźnika DPD Polska sp. z o.o. i/lub Poczty Polskiej. W skrajnych przypadkach przesyłki mogą być dostarczone przez przewoźników takich jak  DHL Express (Poland) sp. z o.o., oraz UPS Polska sp. z o.o.,

2.     Na czas otrzymania przesyłki składa się:

1.     czas realizacji zamówienia (kompletowanie towaru, forma płatności, spakowanie paczki)

2.     czas dostawy, zależny od wybranego sposobu dostarczenia.

3.     Po otrzymaniu przesyłki klient winien dokładnie sprawdzić stan opakowania i jej zawartość. W razie stwierdzenia ewentualnych ubytków lub uszkodzeń klient powinien dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia, zalecamy sporządzić protokół szkodowy.

 


PŁATNOŚCI

Płatność za towar może być dokonywana przez klienta:

Przed wydaniem towaru klientowi:

1.      Przelew na rachunek bankowy

2.      Przelew środków poprzez serwis PayPal

Sklep Ochbar.com może ustalić z klientem inne, szczególne warunki i formy płatności. W takim wypadku obowiązują warunki i formy płatności wskazane z zamówieniu potwierdzonym przez  Sklep Ochbar.com jako przyjęte do realizacji i spełnienia wszelkich dodatkowych wymogów związanych z uzgodnionymi warunkami lub formą płatności.

 


ZWROT TOWARU

1.     Konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie czternasu dni. Termin czternastodniowy, w którym konsument może odstąpić od umowy, liczy się od dnia wydania rzeczy, a gdy umowa dotyczy świadczenia usługi - od dnia jej zawarcia. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem lub załączyć do przesyłki ze zwracanym towarem.

2.     Zgodnie z ustawą zwracany towar powinien być w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.

3.     W sytuacji, gdy konsument zdecyduje się na zwrot towaru a decyzję poprze pisemną deklaracją, oraz gdy zostaną w całości spełnione postanowienia ust. 2, umowę kupna/ sprzedaży uważa się za nie zawartą. Konsumentowi zostanią zwrócone koszty produktu oraz przesyłki.

      


REKLAMACJA TOWARÓW

1.     Jeżeli zakupiony towar zawiera wady lub jest niezgodny z umową, koszty zwrotu przesyłki pokrywa Sklep Ochbar.com. Zgłoszona wada lub niezgodność towaru podlega weryfikacji przez serwis, który stwierdzi czy wada lub niezgodność towaru istniała w chwili jego wydania.

2.     Dostarczenie towaru w ramach reklamacji jest bezwarunkowe; jednakże w celu jej identyfikacji w systemie reklamacyjnym Strony. wskazane jest wypełnienie formularza zgłoszenia Zwrotu.

3.     Towar powinien zawierać oryginalne opakowanie umożliwiające bezpieczny transport.

4.     Dopuszczalne jest zastosowanie opakowania zastępczego, jednak musi ono gwarantować odpowiednią ochronę podczas transportu.

5.     Towar powinien zostać przysłany kompletny. Do towaru należy dołączyć szczegółowy opis występujących wad lub niezgodności. Dodatkowo należy określić żądania reklamacyjne oraz podstawę prawną realizacji uprawnień.

6.     Do reklamowanego towaru należy dołączyć dowód zakupu. W przypadku jego braku, Sklep Ochbar.com dopuszcza złożenie reklamacji, o ile zostanie potwierdzony jego zakup w systemie naszej strony.

7.     Sposób dostarczenia towaru w ramach reklamacji:

8.     Dostarczenie towaru jest bezpłatne: w tym celu prosimy o kontakt z naszym sklepem w celu wysłania kuriera po odbiór niezgodniego lub uszkodzonego towaru

9.     W przypadku niezasadności reklamacji klient zostanie obciążony kosztami dostarczenia towaru.

10.   Po zakończeniu procedury reklamacyjnej towar zostanie odesłany na koszt Sklepu Ochbar.com, o ile zgłoszenie reklamacyjne jest zasadne.

 


KLAUZULA SOLWATORYJNA

1.     Jeśli którekolwiek z postanowień zawartych w niniejszym Regulaminie zostanie uznane za niezgodne z prawem, nieważne lub w inny sposób niewykonalne w zakresie przewidzianym przepisami prawa kraju w którym postanowienia te mają obowiązywać, to w zakresie, w którym jest ono niezgodne z prawem, nieważne lub niewykonalne zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi w jurysdykcji, zostaje ono wyłączone i usunięte, a w pozostałym zakresie Regulamin obowiązuje i pozostaje w pełnej mocy oraz jest nadal wiążący i wykonalny.

 


POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.     Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

2.     Podmiot prowadzący sklep nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w korzystaniu ze sklepu internetowego zaistniałe z przyczyn technicznych (konserwacja, przegląd, wymiana sprzętu, etc) lub innych od niego niezależnych.

3.     Sklep Ochbar.com ma prawo do powierzenia realizacji zamówienia osobie trzeciej (jako podwykonawcy).

4.     Korzystanie z Naszego Sklepu internetowego możliwe jest pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta klient następujących minimalnych wymagań technicznych:

1.    Internet Explorer w wersji 7.0 lub nowszej z włączoną obsługą ActiveX, JavaScript i Cookies lub

2.    Mozilla Firefox w wersji 3.0 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript i cookies,

3.    Opera Browser w wersji 9.0 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript i cookies,

4.    Chrome lub Safari z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript i cookies,

5.     minimalna rozdzielczość ekranu 1024 x 768 pikseli.

6.    Używanie oprogramowania firm trzecich mających wpływ na funkcjonowanie i funkcjonalność przeglądarek: Internet Explorer, FireFox, Opera, Chrome, Safari może mieć wpływ na poprawne wyświetlanie sklepu, dlatego w celu uzyskania pełnej funkcjonalności sklepu Ochbar.com, należy je wszystkie wyłączyć. 

5.     Aktualna treść regulaminu dostępna jest na Stronie internetowej sklepu.

6.     Regulamin ten nie ogranicza praw klientów wynikających z ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeks cywilny (Dz.U. z 1971, nr 27, poz. 252 ze zm.), ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych prawa konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. z 2000 r., nr 22, poz. 271 ze zm.) oraz ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2002 r., nr 141, poz. 1176 ze zm.).

 

Sklep internetowy ochbar.com jest prowadzony przez:

Artmask group Mateusz Kowalski

ul. Kopanina 28/32A 60-105 Poznań

NIP: 777 311 32 53

dalej nazywanej "Sprzedającym" umożliwia zakup towarów pod adresem www.ochbar.com.